آمار psychoanalytic therapy - منابع آزمون دکترا- انستیتو -دانشگاه علوم بزشکی ایران

الف- آمار و روش تحقیق

1- احتمالات و آمار كاربردي، دلاور، انتشارات رشد

2- آمار و روش تحقیق، بیابانگرد، انتشارات سنجش تکمیلی

3- آمار و روش تحقیق، صمدی و صمدی، انتشارات کتابخانه فرهنگ

4- روش تحقیق در علوم رفتاری، سرمد، بازرگان و حجازی

5- آمار توصیفی و استنباطی، انتشارات پوران پژوهش

6- روش تحقیق در روانشناسی و  علوم تربیتی، دکتر دلاور ، نشر ویرایش

7- کاربرد آزمونهای آماری در پژوهش های علوم رفتاری، دکتر علی دلاور و دکتر مهرداد پژهان، نشر ارسباران

8- روشهای کیفی و کمی در روانشناسی و علوم تربیتی ( جلد1 و 2)، گال، بورگ و گال ، ترجمه دکتر احمد نصر و .... انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

ب - آزمون های روانی

۱- راهنماي سنجش رواني - جلد 1 و 2 - تاليف : مارنات - ترجمه : دكتر حسن پاشا شريفي و دكتر نيكخو

۲- آزمون های روانی (مبانب نظری و فنون کاربردی)، دکتر هادی بهرامی.

۳- آزمونهای فرافکن شخصیت، دکتر هادی بهرامی.

۴- آصول مصاحبه بالینی بر مبانی DSM-IV ، اتمر و اتمر. ( بویژه فصول ۱، ۲، ۳ و ۴ ).

۵- آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی. دکتر ابوالفضل کرمی.

۶- فصول ۱، ۵ و ۳۷ خلاصه روانپزشکی کاپلان

۷- آزمون NEO، انتشارات دانشگاه شیراز

۸- کتاب ارزیابی نورو سایکولوژی و آسیب مغزی ( بندر گشتالت )

۹- روان شناسي باليني (پورشريفي) انتشارات سنجش تکمیلی ( فصل مربوط به آزمونها)

ج-بنیا دهای بیو لوژیک و فیزیولوژیک

۱- فصل مغزو رفتار از كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان

۲- روانشناسي فيزيولوژيك، جیمز کالات، ترجمه سید محمدی

۳- مباحث فیزیولوژیکی مربوط به تمام فصل های ۳ جلد کاپلان

۴- روانشناسی فیزیولوژیک- انتشارات سنجس تکمیلی

۵- فصل مغز و رفتار روانشناسی هیلگارد جلد اول

۶-  فصل ۳۶ جلد ۳ کاپلان بخصوص قسمت های پایانی همین فصل - ترجمه رضاعی ۲۰۰۷

د- روانشناسی رشد

۱-روانشناسی رشد، لورا ای برک، ترجمه یحيی سید محمدی، ج 1 و 2، انتشارات ارسباران

۲- فصلهای ۲-۴ و ۶ جلد ۱ کاپلان + فصل های ۳۷ تا ۵۱ کاپلان جلد ۳ کاپلان - ترجمه رضاعی ۲۰۰۷

و- نظریه های شخصیت و روان درمانی

۱- نظریه رواندرمانی پروچاسکا ترجمه یحیی سید محمدی

۲- نظریه های مشاوره و روان درمانی ، شفیع آبادی و ناصری

۳- نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، کری، ترجمه یحیی سیدمحمدی

۴- نظریه های شخصیت فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی

۵- فصول مربوط به نظریه های شخصیت، خلاصه روانپزشکی کاپلان

ه - آسیب شناسی رواني

 خلاصه روانپزشكي كاپلان، ترجمه رضاعی ۲۰۰۷ (3 جلد)

 

 

نوشته شده توسط dave در 2011/1/16 ساعت 4:3 AM | لینک ثابت |